ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : สารฆ่าเชื้อ(titrate)

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Nonionic surfactant *
2,000 5
Cationic surfactant *
1,000 3
เบนซัลโคเนียมคลอไรด์ (BKC) *
1,000 3
Potassium Peroxymonosulfate
1,000 3
Peroxide
1,000 3
Peracetic acid
1,000 3
Acetic acid
1,000 3
ไอโอดีน
1,000 3
Glutaraldehyde ** by titration method
1,000 3
Formaldehyde ** by titration method
1,000 3
Glutaraldehyde by HPLC
2,500 5
Formaldehyde by HPLC
2,500 5
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025