ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : สารลดแรงตึงผิว (Surfactant)

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สารลดแรงตึงผิวชนิดแอนไอออนิก *
1,000 3
สารลดแรงตึงผิวประเภทแคตไอออนิก (Cationic surfactant) *
1,000 3
สารลดแรงตึงผิวชนิดนอนไอออนิก (nonionic surfactant) *
2,000 5
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025