ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide, H2O2)

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide, H2O2)
1,000 2
ส่วนที่เหลือจากการระเหย (residue on evaporation)
500 5
ความเข้มข้นของกรด (อนินทรีย์ เช่น HCl, H2SO4 , HNO3)
1,000 1
โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)
500 1
เหล็ก
600 10
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025