ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : Phosphoric acid

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Color
500 2
Insoluble matter
500 3
โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)
500 2
เหล็ก (iron) (Fe)
600 2
ความสามารถในการละลายน้ำ
100 1
ความสามารถในการละลายในเอทานอล
200 1
ทดสอบความเป็นกรด
200 1
ทดสอบฟอสเฟต
400 1
กรดฟอสฟอริก
1,000 5
ไนเทรต
500 2
กรดระเหย
500 3
คลอไรด์
1,000 2
ซัลเฟต
1,000 4
ฟลูออไรด์
1,000 2
สารหนู (Arsenic) (As)
600 2
ตะกั่ว (Lead) (Pb)
600 2
Antimony
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025