ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก.2274-2549 : ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าประเภทเพอร์ออกไซด์

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
เพอร์ออกไซด์
1,000 2
สารลดแรงตึงผิว
1,000 2
ฟอสเฟตทั้งหมด
1,500 5
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025