ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

JECFA in FNP 52 : Sodium metabisulfite

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
การละลายน้ำ
100 1
การละลายเอทานอล
200 1
Sodium Metabisulphite %
1,000 1
Test for sodium
200 1
สารที่ไม่ละลายน้ำ
500 2
ความเป็นกรด-ด่าง
200 1
โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)
500 1
สารหนู
600 2
เหล็ก
600 2
ตะกั่ว
600 2
ซีลีเนียม
600 2
ปรอท
600 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025