ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดเหลวสำหรับเครื่องใช้เด็กอ่อน

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สารลดแรงตึงผิว
1,000 3
ความเป็นกรด-ด่าง
200 1
แคดเมียม
1,000 5
ตะกั่ว
1,000 5
สารหนู
1,000 5
ปรอท
1,000 5
ฟอสเฟตทั้งหมด
1,000 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025