ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก ประเภทไฮโปคลอไรต์

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
อะเวละเบิลคลอรีน
1,000 2
สารที่ละลายได้ในเอทานอล
1,000 7
ด่างอิสระ
1,000 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025