ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก.530-2557 : สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ (ฟอร์มาลิน)

TISI 530-2557 : Formaldehyde solution (formalin)

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
ฟอร์มาลดีไฮด์
1,500 5
ความหนาแน่นสัมพัทธ์
600 1
ความเป็นกรด คำนวนเป็นกรดฟอร์มิก
600 3
น้ำหนักสุทธิ
200 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025