ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก : ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์

TIS : Hydrogen peroxide

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์
ลักษณะทั่วไป
ส่วนที่เหลือจากการระเหย
กรดอิสระ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025