ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 225-2542 : ไฮโปคลอไรต์

TIS 225-2542 : Hypochlorite

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
อะเวละเบิลคลอรีน
1,000 2
เสถียรภาพต่อความร้อน
1,500 3
สารที่ไม่ละลายในน้ำ
500 2
ด่างอิสระ (คำนวณเป็น NaOH)
1,000 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025