ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 217-2556 : กรดไฮโดรคลอริกสำหรับอุตสาหกรม

TIS 217-2556 : Hydrochloric acid for industrial use

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
คุณลักษณะ ทางกายภาพ และทางเคมี : ความหนาแน่นสัมพัทธ์
500 1
คุณลักษณะ ทางกายภาพ และทางเคมี : ความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริก
1,000 1
คุณลักษณะ ทางกายภาพ และทางเคมี : ส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้
1,000 1
คุณลักษณะ ทางกายภาพ และทางเคมี : ซัลเฟตทั้งหมด (คำนวณเป็น H2SO4)
500 2
คุณลักษณะ ทางกายภาพ และทางเคมี : เหล็ก
600 2
คุณลักษณะ ทางกายภาพ และทางเคมี : คลอรีนอิสระ
1,000 1
คุณลักษณะ ทางกายภาพ และทางเคมี : ปรอท
600 2
คุณลักษณะ ทางกายภาพ และทางเคมี : อาร์เซนิก
600 2
คุณลักษณะ ทางกายภาพ และทางเคมี : โลหะหนัก
500 1
การบรรจุ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025