ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : ทดสอบโดยเครื่องมือพิเศษ

- : GC-FID, GC-MS, IR and HPLC

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ทดสอบเชิงคุณภาพด้วยเครื่อง GC (GC – Qualitative test) สำหรับสารตัวแรก
1,000 15
วิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์ด้วยเครื่อง GC (GC-Quantitative analysis) สำหรับสารตัวแรก
1,500 10
วิเคราะห์เชิงคุณภาพสารอินทรีย์ด้วยเครื่อง GC-MS (GC-MS - Qualitative analysis) สำหรับสารตัวแรก
2,000 15
วิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์ด้วยเครื่อง GC-MS (GC-MS - Quantitative analysis) สำหรับสารตัวแรก
2,000 20
อินฟาเรดสเปกตรัม
500 3
วิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์ด้วยเครื่อง GC-MS (GC-MS - Quantitative analysis) สำหรับสารตัวแรก
2,000 20
วิเคราะห์เชิงคุณภาพสารอินทรีย์ด้วยเครื่อง GC หรือ HPLC ของสารตัวต่อไป(Qualitative analysis of next component)
500
Karl Fisher Titration
1,000 3
วิเคราะห์โดยปริมาณสารอินทรีย์ด้วยเครื่อง GC หรือ HPLC ของสารตัวต่อไป (Quantitative analysis of next component)
1,000 0
ค่าเตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบด้วยเครื่อง GC (sample preparation for GC)
500 0
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025