ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

Based on SCAQMD Method 304-91 : กาว และกาวยาแนว

Based on SCAQMD Method 304-91 : Adhesive and sealant

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้
8,000 15
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025