ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

The United state Pharmacopeia 2007 : เมนทอล

The United state Pharmacopeia 2007 : Menthol

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
เมนทอล
1,500 5
ส่วนที่ไม่ระเหย
200 2
สเปซิฟิกโรเตชั่น
200 10
ความเป็นกรดหรือความเป็นด่าง
200 1
ช่วงเวลาหลอมเหลว
300 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025