ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : สารฆ่าเชื้อ

Disinfactants : Disinfactants

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
เสถียรภาพต่อความร้อน อะเวละเบิลคลอรีนที่เหลืออยู่
1,500 3
ฟอร์มาลดีไฮด์
2,500 10
1,500 15
กลัยออกซอล
2,500 10
อะเวละเบิลคลอรีน
1,000 2
แอกทีฟออกซิเจน
1,000 3
อะเวละเบิลไอโอดีน
1,000 2
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์
1,000 3
สารลดแรงตึงผิวประเภทแคตไอออนิก
1,000 10
ความเข้มข้นของกรด (อนินทรีย์ เช่น HCl, H2SO4, HNO3)
1,000 2
ความเข้มข้นของกรด (อินทรีย์ เช่น acetic acid, peracetic acid
1,000 3
คลอรีนไดออกไซด์
2,000 7
ด่างอิสระ
1,000 2
ด่างทั้งหมด
1,000 2
ความเป็นกรด-ด่าง
200 1
กลูตาราลดีไฮด์
2,500 10
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025