ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 520-2553 : ทินเนอร์

TIS 520-2553 : Thinner

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
2-โพรพานอล
1,500 5
แอซีโทน
1 5
2-เมทิล-1-โพรพานอล
1,500 5
1-บิวทานอล
1,500 5
บิวทิลแอซีเตท
1,500 5
โทลูอีน
1,500 5
เอทิลีนไกลคอลโมโนบิวทิลอีเทอร์
1,500 5
เมทานอล
1,500 5
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025