ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

BP 2008 : เอทิลแอลกอฮอล์ หรือทินเนอร์สำหรับแลกเกอร์

BP 2008 : Ethyl alcohol or Thinner for lacquer

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
เมทานอลและเบนซีน
2,000 5
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025