ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : กรดน้ำส้ม

- : Acetic acid

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ฟอร์มาลดีไฮด์
2,500 20
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025