ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2391-2551 : สารละลายเฟร์ริกคลอไรด์

TIS 2391-2008 : FERRIC CHLORIDE SOLUTION

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
ความหนาแน่นสัมพัทธ์
500 1
เฟร์ริกคลอไรด์
100 1
เหล็กทั้งหมด
1,000 2
เหล็กเฟร์รัสในเหล็กทั้งหมด
1,000 2
กรดอิสระ
1,000 2
สารที่ไม่ละลายน้ำ
500 1
ทองแดง
600 2
สังกะสี
600 2
สารหนู
600 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025