ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2150-2546 : พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว

TIS 2150-2003 : LIQUID POLYALUMINIUM CHLORIDE

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
100 1
ความหนาแน่นสัมพัทธ์
500 1
คุณลักษณะทางเคมีอะลูมิเนียมออกไซด์ (A12O3)
1,000 2
1,000 7
คุณลักษณะทางเคมีเบสิกซิตี
1,000 2
600 3
คุณลักษณะทางเคมีความเป็นกรด-ด่าง
200 1
400 1
ความไม่บริสุทธิ์ซัลเฟต
1,000 1
1,000 5
ความไม่บริสุทธิ์เกลือแอมโมเนียม (คำนวณเป็น N)
500 1
1,500 7
ความไม่บริสุทธิ์สารหนู (As)
600 2
1,500 7
ความไม่บริสุทธิ์เหล็ก (Fe)
600 2
1,000 7
ความไม่บริสุทธิ์แมงกานีส (Mn)
600 2
1,000 7
ความไม่บริสุทธิ์แคดเมียม (Cd)
600 2
1,000 7
ความไม่บริสุทธิ์ตะกั่ว (Pb)
600 2
1,500 7
ความไม่บริสุทธิ์ปรอท (Hg)
600 2
1,500 7
ความไม่บริสุทธิ์โครเมียม (Cr)
600 2
1,000 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025