ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 181-2530 : กาวโพลิไวนิลอะซีเทตอิมัลชัน

TIS 181-2530 : Polyvinyl acetate emulsion adhesives

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความเป็นกรด-เบส
400 5
ความข้นเหลว
300 7
เนื้อกาว
400 7
ความหนืด
800 5
ความหนาแน่น
650 5
ความต้านแรงเฉือน : ไม่ได้แช่น้ำ
500 7
ความต้านแรงเฉือน : ภายหลังแช่น้ำ
600
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025