ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 165-2554 : สารส้ม

TIS 165-2554 : Aluminium sulphate, potash alum and ammonium alum

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความถ่วงจำเพาะที่ 30oC
500 1
600
คุณลักษณะทางเคมี สารที่ไม่ละลายน้ำ
500 2
800 1
คุณลักษณะทางเคมี ความเป็นกรด-ด่าง
200 1
400 1
คุณลักษณะทางเคมี อะลูมินา
1,000 1
1,000 5
คุณลักษณะทางเคมี เกลือแอมโมเนียม
500 2
1,000 5
คุณลักษณะทางเคมี โลหะหนัก คำนวณเป็น Pb
500 2
800 7
คุณลักษณะทางเคมี เหล็ก
600 2
1,000 15
คุณลักษณะทางเคมี แมงกานีส
600 2
1,000 15
คุณลักษณะทางเคมี แคดเมียม (เฉพาะประเภทอุตสาหกรรม)
600 2
1,000 15
คุณลักษณะทางเคมี ตะกั่ว (เฉพาะประเภทอุตสาหกรรม)
600 2
1,500 15
คุณลักษณะทางเคมี โครเมียม (เฉพาะประเภทอุตสาหกรรม)
600 2
1,000 15
คุณลักษณะทางเคมี สารหนู
600 2
1,500 15
คุณลักษณะทางเคมี ปรอท
600 2
1,500 15
คุณลักษณะทางเคมี โพแทชอะลัม
1,000 2
คุณลักษณะทางเคมี แอมโมเนียมอะลัม
1,000 2
1,500 15
คุณลักษณะทางเคมี ทองแดง (เฉพาะประเภทเภสัชกรรม)
600 2
1,000 15
คุณลักษณะทางเคมี สังกะสี (เฉพาะประเภทเภสัชกรรม)
600 2
1,000 15
คุณลักษณะทางเคมี แอลคาไลน์เอริ์ท (เฉพาะประเภทเภสัชกรรม)
1,000 2
การบรรจุ
100 1
เครื่องหมายและฉลาก
100 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025