ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 150-2549 : โซเดียมไฮดรอกไซด์ประเภทอุตสาหกรรม

TIS 150-2549 : Sodium hydroxide for industrial use

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
100 1
โซเดียมไฮดรอกไซด์
1,000 2
1,500 7
โซเดียมคาร์บอเนต
1,000 2
1,500 7
โซเดียมคลอไรด์
1,000 2
1,500 7
ไอร์ออน (III) ออกไซด์
600 2
1,500 15
สารที่ไม่ละลายน้ำ
500 3
800 7
คำนวณเป็นเหล็กออกซิไดส์
1,000 2
1,500 15
ปรอท
600 2
1,500 15
การบรรจุ : ปริมาณสุทธิ
600 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025