ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2391-2551 : สารละลายเฟร์ริกคลอไรด์

TIS 2391-2551 : Ferric chloride solution

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ที่อุณหภูมิ 25/25 ํ C
500 1
เฟร์ริกคลอไรด์
100 2
เหล็กทั้งหมด
1,000 2
เหล็กเฟร์รัสในเหล็กทั้งหมด(คำนวณเป็นเฟร์รัส)
1,000 2
กรดทั้งหมด(คำนวณเป็น HCl)
1,000 2
สารที่ไม่ละลายน้ำ
500 2
ทองแดง
600 2
สังกะสี
600 2
สารหนู
600 2
เฟร์ริกคลอไรด์ (ทดสอบรายการเดียว)
2,100 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025