ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2386-2551 : สีรองพื้นกันสนิมซิงก์ฟอสเฟต

TIS 2386-2551 : Anticorrosive zinc phosphate priming paint

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
คุณลักษณะทางปริมาณสังกะสี
1,000
คุณลักษณะทางปริมาณฟอสเฟต
1,000
คุณลักษณะทางปริมาณสารที่ไม่ระเหย
300
คุณลักษณะทางปริมาณน้ำอิสระ
600
คุณลักษณะทางปริมาณระยะเวลาเมื่อแห้งแข็ง
300
คุณลักษณะทางปริมาณจุดวาบไฟ
450
คุณลักษณะทางปริมาณความละเอียด
300
คุณลักษณะทางปริมาณตะกั่ว
600
คุณลักษณะทางปริมาณปรอท
1,000
คุณลักษณะทางปริมาณแคดเมียม
600
คุณลักษณะทางปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนต์
1,500
สี
200
ภาวะในภาชนะบรรจุ
100
เสถียรภาพเมื่อทำให้เจือจาง
300
เสถียรภาพต่อการเก็บในภาวะปกติ
400
เสถียรภาพต่อการเก็บโดยวิธีเร่งภาวะ
1,000
สมบัติในการทาด้วยแปรง
300
ความทนการดัดโค้ง
400
ความทนการขูดขีด
300
ความทนความชื้นภายใต้การควบแน่นต่อเนื่อง
1,200
ความทนละอองน้ำเกลือ
9,000
การบรรจุ
100
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025