ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2369-2551 : กรดไนทริกสำหรับอุตสาหกรรม

TIS 2369-2551 : Nitric acid for industrial use

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
กรดไนทริก
1,000 2
กรดไนทรัส
1,000 2
เหล็ก
600 2
สี
500 2
ความหนาแน่นที่ 20 องศาเซลเซียส
500 1
คลอไรด์
1,000 2
สิ่งที่เหลือจากการเผา
800 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025