ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2254-2548 : สีลวดลาย

TIS 2254-2548 : Textured paint

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
คุณลักษณะทางปริมาณ
ระยะเวลาเมื่อแห้งแข็ง
300
ตะกั่ว
600
ปรอท
1,000
ภาวะในภาชนะบรรจุ
300
สมบัติในการใช้งาน
600
ลักษณะปรากฎของฟิล์มสี
600
ความทนน้ำ (เฉพาะสีภายนอก)
600
ความทนด่าง
600
ความทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศ (เฉพาะสีภายนอก)
1,250
เสถียรภาพต่อการเก็บในภาวะปกติ
300
เสถียรภาพต่อการเก็บโดยวิธีเร่งภาวะ
1,200
ในภาวะปกติ
300
โดยวิธีเร่งภาวะ
1,200
ความทนทานต่อเชื้อรา
1,500 45
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025