ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2215-2548 : สีอีพอกซีชนิดฟิล์มหนา

TIS 2215-2548 : High-built epoxy paint

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สารห้ามใช้ ตะกั่ว
600 30
สารห้ามใช้ ปรอท
1,000 30
สารห้ามใช้ แคดเมียม สารประกอบเฮกซะวาเลนต์ โครเมียม และพลวง หรือสารประกอบพลวง รวมกัน
2,400 30
คุณลักษณะทางปริมาณ สารอินทรีย์ที่ระเหย
400 15
คุณลักษณะทางปริมาณ จุดวาบไฟ
800 7
คุณลักษณะทางปริมาณ ระยะคงสภาพหลังผสม
300 7
คุณลักษณะทางปริมาณ ความราบเรียบ
600 7
คุณลักษณะทางปริมาณ ความต้านการย้อย
600 7
คุณลักษณะทางปริมาณ ระยะเวลาแห้ง แห้งแตะได้
300 7
คุณลักษณะทางปริมาณ ระยะเวลาแห้ง แห้งทาทับซ้ำ
300 7
คุณลักษณะทางปริมาณ ความติดแน่น
1,500 7
คุณลักษณะทางปริมาณ ความเงาที่ 60 องศา
600 7
คุณลักษณะทางปริมาณ กำลังซ่อนแสง
500 7
ภาวะในการบรรจุ
300 7
ความสามารถในการผสม
300 7
สมบัติในการใช้งาน
600 7
ความทนแรงกระแทก
1,500 7
ความทนการขัดถู
600 7
ความทนต่อสารเคมีและสารทำความสะอาด
1,400 7
ความทนความชื้น
1,200 15
ระยะเวลาบ่ม
1,000 30
การบรรจุและปริมาตรสุทธิ
200 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025