ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2151-2555 : พอลิยูรีเทนเคลือบผิวชนิดแยกส่วนผสมสองส่วนใช้งานทั่วไป

TIS 2151-2555 : Two-package polyurethane coating for general purpose

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
คุณลักษณะทางปริมาณ สารที่ไม่ระเหย
400 7
คุณลักษณะทางปริมาณ ความละเอียด
400 7
คุณลักษณะทางปริมาณ ระยะเวลาเมื่อแห้ง แห้งที่ผิว
300 7
คุณลักษณะทางปริมาณ ระยะเวลาเมื่อแห้ง แห้งแข็ง
300 7
คุณลักษณะทางปริมาณ ความหนืดเริ่มต้น
600 7
คุณลักษณะทางปริมาณ ความหนืดอายุใช้งานหลังผสม 4 ชั่วโมง
600 7
คุณลักษณะทางปริมาณ กำลังซ่อนแสง
800 7
คุณลักษณะทางปริมาณ ความเงาวัดที่มุม 60 องศา
600 7
คุณลักษณะทางปริมาณ จุดวาบไฟ
800 7
คุณลักษณะทางปริมาณ ความทนต่อแรงกระแทกบนด้านที่เคลือบและด้านที่ไม่เคลือบ
600 7
คุณลักษณะทางปริมาณ ความทนต่อการขัดสี
600 7
คุณลักษณะทางปริมาณ ตะกั่ว
600 30
คุณลักษณะทางปริมาณ ปรอท
1,000 30
คุณลักษณะทางปริมาณ แคดเมียม
600 30
คุณลักษณะทางปริมาณ โครเมียมเฮกซะวาเลนต์
1,500 30
คุณลักษณะทางกายภาพ ภาวะในภาชนะบรรจุ
300 7
คุณลักษณะทางกายภาพ สี
400 7
คุณลักษณะทางกายภาพ สมบัติการใช้งานและลักษณะของฟิล์ม
400 7
คุณลักษณะทางกายภาพ ความทนน้ำและน้ำเดือด
900 7
คุณลักษณะทางกายภาพ ความทนกรด
600 7
คุณลักษณะทางกายภาพ ความทนด่าง
600 7
คุณลักษณะทางกายภาพ ความทนแอลกอฮอล์
600 7
คุณลักษณะทางกายภาพ ความทนต่อการดัดโค้ง
600 7
คุณลักษณะทางกายภาพ ความทนต่อการขัดถู
600 7
คุณลักษณะทางกายภาพ ความทนสภาพลมฟ้าอากาศโดยใช้วิธีเร่งภาวะ
คุณลักษณะทางกายภาพ เสถียรภาพต่อการเก็บโดยวิธีเร่งภาวะ
1,200 7
คุณลักษณะทางกายภาพ เสถียรภาพต่อการเก็บในภาวะปกติ
500 180
คุณลักษณะทางกายภาพ การบรรจุ
100 1
คุณลักษณะทางกายภาพ เครื่องหมายและฉลาก
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025