ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2136-2545 : แอนทราไซต์สำหรับกรองน้ำ

TIS 2136-2545 : Anthracite for water filtration

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
คุณลักษณะทางเคมีคาร์บอนคงตัว ความชื้น เถ้า สารที่ระเหยได้
2,100 15
ความแข็ง
800 1
ความหนาแน่นสัมพัทธ์
250 3
ขนาดสัมฤทธิ์
350 3
ขนาดสัมประสิทธิ์ของความสม่ำเสมอ
350 3
ขนาดปริมาณฝุ่น
200 3
คุณลักษณะด้านความปลอดภัยแมงกานีส
600 15
คุณลักษณะด้านความปลอดภัยสารฟีโนลิก
1,000 15
คุณลักษณะด้านความปลอดภัยเหล็ก
600 15
คุณลักษณะด้านความปลอดภัยแคดเมียม
600 15
คุณลักษณะด้านความปลอดภัยตะกั่ว
600 15
คุณลักษณะด้านความปลอดภัยปรอท
1,000 15
คุณลักษณะด้านความปลอดภัยสารหนู
800 15
คุณลักษณะด้านความปลอดภัยซัลเฟต
400 15
การบรรจุ
100 1
เครื่องหมายและฉลาก
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025