ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1746-2545 : แอมโมเนียมไนเทรตสำหรับทำวัตถุระเบิดแอนโฟ

TIS 1746-2545 : Ammonium nitrate for anfo explosive

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
แอมโมเนียมไนเทรต
1,000 2
ลักษณะทั่วไป
100 1
สารที่ไม่ละลายน้ำ
500 2
ซัลเฟต
1,000 3
คลอไรด์
1,000 2
ขนาดแอมโมเนียมไนเทรตผ่านแร่ง 1.00 มม.
500 3
ไนเทรตเม็ดพรุน ผ่านแร่ง 2.80 มม.
500 3
สารอินทรีย์
800 2
ความเป็นกรด-เบส (pH) ที่ 25 องศาเซลเซียส (สารละลายเข้มข้น ร้อยละ 10)
200 1
การดูดซับน้ำมัน
500 2
ประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมัน
500 2
ความหนาแน่นเชิงปริมาตร
500 1
ความชื้น
300 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025