ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1521-2541 : กาวสำหรับกระดาษ

TIS 1521-2541 : Paper adhesives

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100
การปิดสนิทของภาชนะบรรจุ
1,200
ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์อิสระ : กาวน้ำ
400
ส่วนที่เหลือจากการระเหย : กาวน้ำ
100
ความเป็นกรด-ด่าง (เฉพาะกาวแป้งและกาวน้ำ) : กาวน้ำ
200
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025