ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1514-2541 : สารอุดร่องไม้

TIS 1514-2541 : Wood filler

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100
คุณลักษณะทางปริมาณ ระยะเวลาการแห้งแข็ง
400
คุณลักษณะทางปริมาณ สิ่งนำสีส่วนที่ไม่ระเหย
400
คุณลักษณะทางปริมาณ ผงสี
1,000
คุณลักษณะทางปริมาณ ตะกั่ว
600
คุณลักษณะทางปริมาณ ปรอท
1,000
คุณลักษณะทางปริมาณ แคดเมียม
600
คุณลักษณะทางปริมาณ โครเมียมเฮกซะวาเลนต์
1,500
ภาวะในภาชนะบรรจุ
300
เสถียรภาพต่อการเก็บ ในภาวะปกติ
500
เสถียรภาพต่อการเก็บ โดยวิธีเร่งภาวะ
2,200
สมบัติในการใช้งาน การผนึกตัว
400
สมบัติในการใช้งาน การขจัดออกได้ง่ายฯ
400
การขัด
600
การเคลือบทับ
500
การบรรจุ
100
เครื่องหมายและฉลาก
100
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025