ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1512-2541 : สีย้อมไม้ผสมน้ำ

TIS 1512-2541 : Water-base wood stain

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ผงสี
650 3
สารอินทรีย์ที่ไม่ระเหย
350 3
ความหนืด
200 3
ระยะเวลาการแห้ง
ปริมาณตะกั่ว
ภาวะในภาชนะบรรจุ
สี
สมบัติในการใช้งาน
เสถียรภาพต่อการเก็บด้วยวิธีเร่งภาวะ : ลักษณะทั่วไป
เสถียรภาพต่อการเก็บด้วยวิธีเร่งภาวะ : ความหนืดที่เปลี่ยนแปลง
ความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ : อัตราการเป็นฝุ่น
ความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ : ความแตกต่างของสี
ความต้านทานต่อเชื้อรา
อายุการเก็บ : ภาวะในภาชนะบรรจุ
อายุการเก็บ : ความหนืด
อายุการเก็บ : ระยะเวลาการแห้ง
อายุการเก็บ : สี
การบรรจุ : ภาชนะบรรจุ
การบรรจุ : ปริมาณสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025