ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1513-2541 : สีย้อมไม้ผสมน้ำมัน

TIS 1513-2541 : Oil-base wood stain

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
คุณลักษณะทางปริมาณ : จุดวาบไฟ
800 1
คุณลักษณะทางปริมาณ : ตะกั่ว
1,500 15
ปริมาณตัวทำละลาย
4,500 30
การบรรจุ
100 1
ปริมาตรสุทธิ
100 1
เครื่องหมายและฉลาก
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025