ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1415-2540 : สีสังกะสีรองพื้น : สิ่งนำสีอินทรีย์

TIS 1415-2540 : Zinc rich primer : organic vehicle

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
คุณลักษณะทางปริมาณ สารที่ไม่ระเหย
400 7
คุณลักษณะทางปริมาณ ผงสี
1,000 30
คุณลักษณะทางปริมาณ ผงสังกะสี
1,000 30
คุณลักษณะทางปริมาณ ตะกั่ว
600 30
คุณลักษณะทางปริมาณ ปรอท
1,000 30
คุณลักษณะทางปริมาณ แคดเมียม
600 30
คุณลักษณะทางปริมาณ โครเมียมเฮกซาเวเลนท์
1,500 30
คุณลักษณะทางกายภาพ ภาวะในภาชนะบรรจุ แบบผสมเสร็จ
300 7
คุณลักษณะทางกายภาพ ภาวะในภาชนะบรรจุ แบบแยกส่วนผสม
300 7
คุณลักษณะทางกายภาพ ความสามารถในการผสม (เฉพาะแบบแยกส่วนผสม)
300 7
คุณลักษณะทางกายภาพ ปริมาณผงหยาบ
400 7
คุณลักษณะทางกายภาพ เสถียรภาพต่อการเก็บ ในภาวะปกติ
500 7
คุณลักษณะทางกายภาพ เสถียรภาพต่อการเก็บ โดยวิธีเร่งภาวะ
2,200 7
คุณลักษณะทางกายภาพ อายุการใช้งานหลังผสม
1,000 7
คุณลักษณะทางกายภาพ สมบัติในการพ่น
1,000 7
คุณลักษณะทางกายภาพ ลักษณะฟิล์ม
100 7
คุณลักษณะทางกายภาพ ความติดแน่น (เฉพาะแบบผสมเสร็จ)
600 7
คุณลักษณะทางกายภาพ ความทนละอองน้ำเกลือ
การบรรจุ
100 1
เครื่องหมายและฉลาก
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025