ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1406-2540 : สีเคลือบด้านแอลคีด

TIS 1406-2540 : Flat alkyd enamel paints

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
คุณลักษณะทางปริมาณ สารที่ไม่ระเหย
400 7
คุณลักษณะทางปริมาณ น้ำ
500 7
คุณลักษณะทางปริมาณ ความหนืด
300 7
คุณลักษณะทางปริมาณ ความละเอียด
400 7
คุณลักษณะทางปริมาณ ระยะเวลาการแห้งที่ผิว แห้งที่ผิว
300 7
คุณลักษณะทางปริมาณ ระยะเวลาการแห้งที่ผิว แห้งแข็ง
300 7
คุณลักษณะทางปริมาณ กำลังซ่อนแสง สีเหลือง สีแดง สีส้ม และสีขาวและ สีอื่น ๆ
800 7
คุณลักษณะทางปริมาณ ความเงา วัดที่มุม
600 7
คุณลักษณะทางปริมาณ จุดวาบไฟ
800 7
คุณลักษณะทางปริมาณ ตะกั่ว
600 30
คุณลักษณะทางปริมาณ ปรอท
1,000 30
คุณลักษณะทางปริมาณ แคดเมียม
600 30
คุณลักษณะทางปริมาณ โคเมียมเฮกซะวาเลนต์
1,500 30
คุณลักษณะทางปริมาณ ฟีนอลิก เรซิน
1,200 30
สี
400 7
ภาวะในภาชนะบรรจุ
300 3
เสถียรภาพเมื่อทำให้เจือจาง
600 7
สมบัติในการใช้งาน สมบัติในการทาด้วยแปรง
600 7
สมบัติในการใช้งาน สมบัติในการพ่น
600 7
การเกิดฝาสี
600 7
ความทนการดัดโค้ง
600 7
ความทนการขูดขีด
600 7
ความติดแน่น
600 7
ความทนน้ำ
600 7
ความทนน้ำมัน
600 7
ความทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ
1,250 7
การบรรจุ
100 1
เครื่องหมายและฉลาก
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025