ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1362-2539 : ยาล้างเล็บ

TIS 1362-2539 : Nail enamel remover

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
flash point
60
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025