ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1347-2539 : กรดฟอร์มิก

TIS 1347-2539 : Formic acid

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
กรดฟอร์มิก
1,000 5
ลักษณะทั่วไป
100 1
ความหนาแน่นสัมพัทธ์
500 1
คลอไรด์
1,000 3
ซัลเฟต
1,000 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025