ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1343-2555 : พอลิยูรีเทนเคลือบผิวชนิดแห้งแข็งด้วยความชื้นสำหรับทาภายใน

TIS 1343-2555 : Interior clear moisture-curing polyurethane coating

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
คุณลักษณะทางปริมาณ สารที่ไม่ระเหย
400 3
คุณลักษณะทางปริมาณ ระยะเวลาแห้งแข็ง
300 3
คุณลักษณะทางปริมาณ ความเงา
600 3
คุณลักษณะทางปริมาณ จุดวาบไฟ
800 1
คุณลักษณะทางปริมาณ ความหนืด
600 1
คุณลักษณะทางปริมาณ ความทนแรงกระแทกบนด้านที่เคลือบและด้านที่ไม่เคลือบ
600 3
คุณลักษณะทางปริมาณ ความทนการขัดสี
600 3
คุณลักษณะทางปริมาณ ตะกั่ว
600 15
คุณลักษณะทางปริมาณ ปรอท
1,000 15
คุณลักษณะทางปริมาณ แคดเมียม
600 15
คุณลักษณะทางปริมาณ โครเมียมเฮกซาเวเลนท์
1,500 15
คุณลักษณะทางคุณภาพ สมบัติในการใช้งานและลักษณะของฟิล์ม ระยะคงสภาพ
400 3
คุณลักษณะทางคุณภาพ สมบัติในการใช้งานและลักษณะของฟิล์ม สมบัติในการทาทับ
800 3
คุณลักษณะทางคุณภาพ สีของฟิล์มเมื่อแห้ง
600 3
คุณลักษณะทางคุณภาพ ความทนกรด
600 3
คุณลักษณะทางคุณภาพ ความทนด่าง
600 3
คุณลักษณะทางคุณภาพ ความทนน้ำและน้ำเดือด
900 3
คุณลักษณะทางคุณภาพ ความทนการดัดโค้ง
300 3
คุณลักษณะทางคุณภาพ ความทนต่อการขัดถู
600 3
คุณลักษณะทางคุณภาพ เสถียรภาพต่อการเก็บในภาวะปกติ
500 7
การบรรจุ
100 1
เครื่องหมายและฉลาก
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025