ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1318-2552 : ทินเนอร์ระเหยช้า

TIS 1318-2552 : Retarded thinner

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
ตัวทำละลายที่ห้ามใช้ เมทานอล
1,500 10
ตัวทำละลายที่ห้ามใช้ เบนซีน
1,500 10
ตัวทำละลายที่ห้ามใช้ คลอริเนตเตดไฮโดรคาร์บอน
1,500 10
คราบน้ำมัน
200 1
การละลายไนโทรเซลลูโลส
400 1
การเป็นฝ้า
800 3
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมีสีเซย์โบลต์
500 1
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมีกากที่เหลือจากการระเหย
650 7
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมีปริมาตรของเหลวที่กลั่นได้
1,000 7
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมีค่าของกรด
600 1
การบรรจุ
100 1
เครื่องหมายและฉลาก
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025