ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 41-2554 : กรดซัลฟิวริกเข้มข้นและโอเลียมสำหรับอุตสาหกรรม

TIS 41-2554 : Concentrated sulphuric acid and oleums for industrial use

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป กรดซัลฟิวริกเข้มข้นสำหรับอุตสาหกรรมและโอเลียมสำหรับอุตสาหกรรม
100 1
100 1
คุณลักษณะทางเคมี ความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริก
1,000 2
1,500 7
คุณลักษณะทางเคมี ความหนาแน่นสัมพัทธ์ที่อุณหภูมิ 27 oC
500 1
600 1
คุณลักษณะทางเคมี ซัลเฟอร์ไทรออกไซด์
1,500 15
คุณลักษณะทางเคมี ส่วนที่เหลือจากการเผา
800 3
800 7
คุณลักษณะทางเคมี ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (คำนวณเป็น SO2)
1,000 5
1,500 15
คุณลักษณะทางเคมี เหล็ก
600 2
1,000 15
คุณลักษณะทางเคมี ตะกั่ว
600 2
1,500 15
คุณลักษณะทางเคมี สารหนู
600 2
1,500 15
การบรรจุ
100 1
เครื่องหมายและฉลาก
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ที่อุณหภูมิ 15.6 องศาเซลเซียส
500 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025