ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1287-2538 : น้ำใช้ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

TIS 1287-2538 : Water for analytical laboratory use

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ (Description)
200 1
ความเป็๋นกรด-ด่าง ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
200 1
สภาพนำไฟฟ้า ที่ 25 องศาเซลเซียส
100 1
สารที่ถูกออกซิไดซ์ได้ (เทียบเป็นออกซิเจน)
200 2
ความดูดกลืนแสง (ที่ความยาวคลื่น254 นาโนเมตรและเซลขนาด 1 เซนติเมตร)
200 1
ส่วนที่เหลือจากการระเหย ที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส
400 2
ซิลิกา
600 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025