ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1177-2556 : น้ำยารองพื้นสำหรับพื้นผิวที่เป็นฝุ่น

TIS 1177-2556 : Primer conditioner for chalking surfaces

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ระยะเวลาแห้งผิว
300 3
จุดวาบไฟ
800 1
ความหนืด
600 1
สารที่ไม่ระเหย
400 3
ลักษณะทั่วไป
100 1
การเกิดฝา
600 1
ความทนด่าง
600 3
ความทนน้ำ
600 3
การติดแน่นกับผิวขึ้นฝุ่น
1,500 3
เสถียรภาพต่อการเก็บ : ในภาวะปกติ
500 180
เสถียรภาพต่อการเก็บ : โดยวิธีเร่งภาวะ
1,252 7
การบรรจุ
100 1
น้ำหนักสุทธิ
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025