ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1170-2536 : ฟรักโทสซิรัป

TIS 1170-2536 : Fructose syrup

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
200 1
คุณลักษณะทางเคมีและทางฟิสิกส์ : ของแข็งทั้งหมด
300 2
คุณลักษณะทางเคมีและทางฟิสิกส์ ": เดกซ์โทรส, ฟรักโทส"
น้ำตาลฟรุกโตส
1,000 3
คุณลักษณะทางเคมีและทางฟิสิกส์ : เถ้าซัลเฟต
600 5
คุณลักษณะทางเคมีและทางฟิสิกส์ : ความเป็นกรด-ด่าง
200 2
คุณลักษณะทางเคมีและทางฟิสิกส์ : สี
1,000 3
สารปนเปื้อน : สารหนู
600 5
สารปนเปื้อน : ทองแดง
600 5
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
จุลินทรีย์ ": รา,ยีสต์"
300 10
การบรรจุ
200 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025