ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1123-2555 : สีรองพื้นสำหรับงานปูน

TIS 1123-2555 : Masonry primer

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
คุณลักษณะทางปริมาณ : สารที่ไม่ระเหย
400 3
คุณลักษณะทางปริมาณ : ระยะเวลาการแห้งแข็ง
250 3
คุณลักษณะทางปริมาณ : ความละเอียด
400 3
คุณลักษณะทางปริมาณ : กำลังซ่อนแสง
800 3
คุณลักษณะทางปริมาณ : ตะกั่ว
600 15
คุณลักษณะทางปริมาณ : ปรอท
1,000 15
คุณลักษณะทางปริมาณ : แคดเมียม
600 15
คุณลักษณะทางปริมาณ : โครเมียมเฮกซะวาเลนต์
1,500 15
คุณลักษณะทางกายภาพ : สี
400 1
คุณลักษณะทางกายภาพ : ภาวะในภาชนะบรรจุ
300 1
คุณลักษณะทางกายภาพ : สมบัติในการทาด้วยแปรง
600 1
คุณลักษณะทางกายภาพ : สมบัติในการทาด้วยลูกกลิ้ง
600 1
คุณลักษณะทางกายภาพ : สมบัติในการทาทับ
600 1
คุณลักษณะทางกายภาพ : ความทนเชื้อรา
1,000 45
คุณลักษณะทางกายภาพ : ความทนน้ำ
600 3
คุณลักษณะทางกายภาพ : ความทนด่าง
600 3
คุณลักษณะทางกายภาพ : ความทนการขัดถู
600 3
คุณลักษณะทางกายภาพ : เสถียรภาพต่อการเก็บ ในภาวะปกติ
500
คุณลักษณะทางกายภาพ : เสถียรภาพต่อการเก็บ โดยวิธีเร่ง
1,750 7
การบรรจุ
100 1
เครื่องหมายและฉลาก
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025