ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1097-2554 : สีอะคริลิกเคลือบกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยมุงหลังคา

TIS 1097-2554 : 0

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
คุณลักษณะทางปริมาณ : สารที่ไม่ระเหย
450 3
คุณลักษณะทางปริมาณ : ความเงาวัดที่มุม 60 องศา
600 3
คุณลักษณะทางปริมาณ : ความละเอียด
400 3
คุณลักษณะทางปริมาณ : ความหนืด
600 1
คุณลักษณะทางปริมาณ : ระยะเวลาการแห้ง : แห้งที่ผิว
300 3
คุณลักษณะทางปริมาณ : ระยะเวลาการแห้ง : แห้งแข็ง
300 3
คุณลักษณะทางปริมาณ : กำลังซ่อนแสง
800 3
คุณลักษณะ ทางคุณภาพ : สี
400 1
คุณลักษณะ ทางคุณภาพ : ภาวะในภาชนะบรรจุ
300 1
คุณลักษณะ ทางคุณภาพ : สมบัติในการใช้งาน : การทาด้วยแปรง
600 1
คุณลักษณะ ทางคุณภาพ : สมบัติในการใช้งาน : การพ่น
600 1
คุณลักษณะ ทางคุณภาพ : ความทนน้ำ
600 3
คุณลักษณะ ทางคุณภาพ : ความทนด่าง
600 3
คุณลักษณะ ทางคุณภาพ : ความทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ
17,890 45
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ (ปริมาณสารเป็นพิษที่สกัด) : สารหนู
1,500 15
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ (ปริมาณสารเป็นพิษที่สกัด) : แคดเมียม
700 15
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ (ปริมาณสารเป็นพิษที่สกัด) : โครเมียม
700 15
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ (ปริมาณสารเป็นพิษที่สกัด) : ตะกั่ว
700 15
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ (ปริมาณสารเป็นพิษที่สกัด) : ปรอท
1,000 7
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ (ปริมาณสารเป็นพิษที่สกัด) : ไซยาไนด์
1,500 7
การบรรจุ
100 1
เครื่องหมายและฉลาก
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025