ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1058-2553 : ดินขาวสำหรับอุตสาหกรรมสี

TIS 1058-2553 : White clay for paint industry

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความขาวสว่าง
0
กากที่ค้างบนแร่ง 45 ไมโครเมตร
0
ขนาดอนุภาค ขนาดเล็กกว่า 2 ไมโครเมตร
0
สารที่ระเหยที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส
0
มวลที่สูญเสียเนื่องจากการเผา
0
สารที่ละลายในน้ำ
0
ความเป็นกรด-ด่าง เมื่อทำเป็นสารแขวนลอยในน้ำ
0
ความขาวสว่าง
0
การดูดซับน้ำมัน
0
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025