ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1048-2551 : สีอีพ็อกซีสำหรับเคลือบท่อเหล็กกล้าส่งน้ำบริโภค

TIS 1048-2551 : Epoxy coatings for steel potable water pipelines

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และการใช้งาน : ระยะเวลาคงสภาพหลังผสม
1,000 3
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และการใช้งาน : การย้อยของฟิล์มเปียก
600 1
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และการใช้งาน : ระยะเวลาการแห้ง (ทดสอบความแข็ง)
300 3
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และการใช้งาน : ระยะเวลาการแห้ง (ทดสอบการถูด้วยตัวทำละลาย)
600 7
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และการใช้งาน : ความทนน้ำ
600 3
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และการใช้งาน : ความทนกรด
600 3
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และการใช้งาน : ความทนด่าง
600 3
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และการใช้งาน : ความติดแน่น
1,500 3
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ สารเป็นพิษที่สกัดได้ : สารหนู
1,000 15
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ สารเป็นพิษที่สกัดได้ : แบเรียม
700 15
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ สารเป็นพิษที่สกัดได้ : แคดเมียม
700 15
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ สารเป็นพิษที่สกัดได้ : โครเมียม
700 15
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ สารเป็นพิษที่สกัดได้ : ตะกั่ว
700 15
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ สารเป็นพิษที่สกัดได้ : ปรอท
1,000 7
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ สารเป็นพิษที่สกัดได้ : ซีลีเนีบม
1,200 15
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ สารเป็นพิษที่สกัดได้ : ไซยาไนด์
1,500 7
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ สารเป็นพิษที่สกัดได้ : สารฟีนอลิก
1,500 7
ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : กลิ่นและรส
600 1
การบรรจุ
100 1
เครื่องหมายและฉลาก
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025